Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Uwaga!

Rusza rekrutacja uczniów do klas I

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie.

 

DYREKTOR SZKOŁY

 PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

W STARGARDZIE; OSIEDLE ZACHÓD A/5

Zaprasza wszystkich rodziców do zapisu  dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 będą uczęszczać do klasy I.

Obowiązkiem zapisu objęte są wszystkie dzieci z rocznika 2012.

Zapisu dokonujemy w dniach

1 marca – 22 marca 2019 r.

od godziny 8.00-do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Arkusz zapisu dziecka do szkoły można pobrać osobiście w sekretariacie lub poniżej na stronie Internetowej szkoły.

UWAGA!

Każda klasa I i IV będzie obięta Innowacją: „Mój szkolny- STEAM- Team”.

Innowacja będzie opierała się na modelu edukacji „ STEAM”,  w którym uczeń przestaje być odtwórcą, a staje się twórcą wiedzy,
wynalazcą – konstruktorem. 

STEAM:

 • Science (nauki przyrodnicze)

 • Technology (technologia)

 • Engineering (inżynieria)

 • Art (sztuka)

 • Maths (matematyka)

TEAM - drużyna, współpraca, działanie.

Proponujemy nowe, dotychczas niestosowane w naszej szkole rozwiązania w zakresie organizacji i metod kształcenia:

 1. Wprowadzenie dodatkowej godziny tygodniowo,  podzielonej na bloki tematyczne z zakresu:

 • Nauk przyrodniczych: „Eksperymentowanie i doświadczanie” – (wszystkie klasy I i IV)

 • Technologii i Inżynierii- „ Kodowanie, programowanie i robotyka” (z wykorzystaniem m.in.: tabletów, robotów Codey-Rocky, Lego We-Do 2.0, modułów edukacyjnych: Micro Bit, gogli VR )-  (wszystkie klasy I i IV) 

 • Matematyki - „ Matematyka na wesoło” wszystkie klasy IV.

 • Sztuki - „ Mały, nowoczesny artysta” (z wykorzystaniem elementów malarstwa, sitodruku, poligrafii, grafiki i druku 3D) - wszystkie klasy
  I SP.

 1. Zmiany organizacji przestrzeni (odejście od modelu szkoły pruskiej) z tradycyjnej na przestrzeń sprzyjającą współpracy i wymianie doświadczeń między uczniami.

 2. Rozwijanie kompetencji przyszłości:

 • inteligencji społecznej, czyli zdolności do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie

 • myślenia adaptacyjnego, biegłości w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat

 • interdyscyplinarności rozumianej jako umiejętności czytania i rozumienia pojęć w wielu dyscyplinach

 • myślenia projektowego, zdolności do prezentowania i rozwijania sposobów pracy dla osiągnięcia pożądanych wyników

 • zdolności do zmaksymalizowania funkcjonowania poznawczego i przyswajania wielu bodźców przy użyciu różnych narzędzi i technik

Wszystkie klasy od I-VI SP zostaną objęte nauczaniem języka niemieckiego a klasy II, III, V, VI będą kontynuowały naukę kodowania
i programowania.

Zapraszamy 21.03.2019r na „Dzień otwarty”, który będzie połączony z „Dniem nowoczesnych technologii w edukacji”.

- W tym dniu będą mogli Państwo:

 • w godzinach od 12.00 do 17.00- porozmawiać z nauczycielami, pedagogiem i zwiedzić szkołę .

 • w godzinach od 12.00 do 15.00 obejrzeć stoiska przygotowane przez naszych uczniów i firmy prezentujące nowoczesne technologie w edukacji.

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

 z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI W STARGARDZIE 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

OGÓLNE ZASADY TWORZENIA  KLAS PIERWSZYCH

 W  SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   W STARGARDZIE

 1. Do klas I przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 2. W przypadku wolnych miejsc na wniosek rodziców mogą być przyjęte dzieci zamieszkujące poza obwodem szkoły.

 3. Liczebność w klasach I nie może przekroczyć 25 osób, a w klasach integracyjnych 20 osób.

 4. Uczniowie z niepełnosprawnościami przyjmowane są na podstawie aktualnego orzeczenia do kształcenia specjalnego wydanego przez  Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 5. Zapisy do klasy I odbywają się w marcu każdego roku na terenie szkoły.

 6. Listę uczniów do klas I upublicznia się zgodnie z terminarzem na dany rok szkolny.

 7. Każdego roku dyrektor szkoły organizuje spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I.

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH ODBĘDĄ  SIĘ W DNIACH

 1 MARCA-22 MARCA 2019r

Druki dostępne w sekretariacie szkoły bądź do pobrania ze strony internetowej www.sp2stargard.pl

Rejon Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi:

9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, Aleja Żołnierza   bez 36-48, Bułgarska, Kościuszki  (2-16), Jugosłowiańska, Łużycka, Mieszczańska, Os. Zachód A2-A21; B1; B4, Popiełuszki, Szczecińska (51-71), Plac Lubelski, Plac Zgody, Serbska, Słowacka, Wileńska

Zasady i terminy rekrutacji uczniów  do klasy I

Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

 w Stargardzie w roku szkolnym 2019/2020

 1. Zapisu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 mają obowiązek dzieci z rocznika 2012 .

 2. DZIECI  Z OBWODU SZKOŁY przyjmowane są do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2  -  na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) według następującej dokumentacji:

 • Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej SP nr 2 w Stargardzie –załącznik 1 plik pdf. plik word

 1. DZIECI MIESZKAJĄCE POZA OBWODEM SZKOŁY do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 przyjmowane są jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami – na podstawie dokumentacji:

 • wniosek dotyczący przyjęcia dziecka do klasy pierwszej SP nr 2 w Stargardzie /dotyczący dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły - załącznik 3- plik pdf  plik word

 • do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej w Stargardzie oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).- załączniki nr 4-7.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO  I KLAS PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH      

NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 3. Postepowanie rekrutacyjne odbywa sie na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 5 w terminach określonych w załącznikach nr 5 i 6  zarzadzenia  Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 stycznia 2019r.

 4. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna.

 5. W przypadu większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w danej szkole podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym  pod uwagę brane są  łącznie kryteria określone  przez Radę Miejską w Stargardzie:

 

Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły obowiązuje postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miejską w Stargardzie:

L.p

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

10

dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły  zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

prawomocny  wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I

Termin

Rodzaj czynności

od 1 marca 2019r.

do 22 marca 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę     w postępowaniu rekrutacyjnym 

od 25 marca 2019r.

do 05 kwietnia 2019

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo oświatowe.

12 kwietnia 2019r

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 15 kwietnia 2019r.

do 19 kwietnia 2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci pisemnego oświadczenia

26 kwietnia 2019 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Dokumenty do pobrania:

 

1. Załącznik nr 1. Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci z obwodu szkoły) Pobierz plikpdf  word

2. Załącznik nr 3.  Wniosek dotyczący przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. ( Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły) . Pobierz plik: pdf  word

3. Załącznik nr 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Pobierz plik: pdf  word

4. Załącznik nr 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka/ babci, dziadka/. Pobierz plik: pdf  word

5. Załącznik nr 5. Oświadczenie o zamieszkaniu w Stargardzie. Pobierz plik: pdf  word

6. Załącznik nr 6. Oświadczenie dotyczące miejsca pracy rodziców dziecka. Pobierz plik: pdf  word

7. Załącznik nr 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  Pobierz plik: pdf  word

 

 

 

Sukces ucznia naszej szkoły

w konkursie na komiks

Drugi rok z rzędu uczeń naszej szkoły Dominik Kowalczyk został laureatem Powiatowego Konkursu na Komiks organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie i Książnicę Stargardzką pod honorowym patronatem starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej.
XII edycja przebiegła pod hasłem: "Znane i nieznane historie, legendy miasta Stargard i Powiatu Stargardzkiego".
Ciekawa, przedstawiona wprawną kreską z charakterystycznym humorem, praca Dominika nosi tytuł: "Budowano raz dwie wieże..." i można ją, jak i inne nagrodzone lub wyróżnione komiksy obejrzeć w holu siedziby Starostwa Powiatowego w Galerii Sztuki im. Jerzego Wąsiewicza."

Serdecznie gratulujemy Dominikowi sukcesu!

materiał nadesłała p. M. Baibcka-Mrzygłód

konkurs na komiks 2019

Zajęcia z edukacji ekologicznej

dla uczniów klas I-III

Dnia 22 lutego 2019r. w naszej szkole w stołówce szkolnej odbyły się zajęcia z edukacji ekologicznej dla uczniów klas I-III. Tematem zajęć było: "Ograniczenie masy odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem sposobu postępowania z odpadami problemowymi". Zajęcia były prowadzone przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych panią Magdę Olejniczak i panią Adę Grabowską. Dzieci z zaciekawieniem słuchały i oglądały film, odpowiadały na zadawane pytania i aktywnie uczestniczyły w zajęciach.
Organizatorem spotkania była pani Małgorzata Kawczyńska.

materiał nadesłała p. Małgorzata Kawczyńska

zaj edukacji ekolg2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Rajd "Stargard Tajemniczy"

W sobotę 16 lutego 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w rajdzie zorganizowanym przez stargardzki oddział PTTK pod hasłem „Stargard Tajemniczy”. Podczas rajdu organizatorzy pokazali Stargard jako miasto stacjonowania wojsk na tle przemian historycznych Pomorza; omówili historię powstania i działania garnizonu stargardzkiego na przestrzeni 100 lat oraz opowiedzieli jak funkcjonujące tu jednostki wojskowe wpłynęły na architekturę miasta. Wśród najmłodszych uczestników rajdu najwięcej emocji wzbudziły wizyty w Czerwonych i Białych Koszarach podczas których mogli zapoznać się z eksponatami w izbie pamięci oraz obejrzeć nowoczesny sprzęt wojskowy. Serdecznie dziękujemy organizatorom oraz żołnierzom za profesjonalne przygotowanie rajdu.

materiał nadesłała p. Beata Żych

rajd Stargard2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

 

Klasy 8c i 8d gościły (25.01.2019 r.) w Transgraniczym Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Zalesiu. W malowniczo położonym i bogatym przyrodniczo Ośrodku w otoczeniu Nadleśnictwa Trzebież, blisko Puszczy Wkrzańskiej przekazano nam fachową wiedzę z chemii, fizyki i biologii. Delikatnie prószący śnieg i lekki mróz malował piękne krajobrazy, które sprzyjały zajęciom terenowym. Odwiedziliśmy salę ekosystemów, gdzie posłuchaliśmy świergotu ptaków, rozpoznawaliśmy ślady pozostawiane przez zwierzynę leśną. Multimedialne stanowiska prezentowały nam powstawanie podstawowych zjawisk w przyrodzie – nie groźna nam burza i wyładowania atmosferyczne. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzaliśmy eksperymenty chemiczne z ciekłym azotem, doświadczenia „pasta dla słonia”, „lokomotywa” itp.. Interaktywne zajęcia prowadzone w bardzo ciekawy sposób to szansa, dla nas, by odkrywać prawa rządzące naszym światem. Całość dopełnił posiłek przy ognisku. Wyjazd zorganizowała pani Monika Sikorska. Bardzo dziękujemy pani Elżbiecie Bączyńskiej i pani Marcie Kowalczyk za poświęcony czas i profesjonalną opiekę podczas zajęć. Jestem pewna, że panie bawiły się równi dobrze jak uczniowie. Zapraszam do odwiedzania bloga Młodych Adeptów Chemii http://blog-chemia-sp2stargard.blogspot.com/ , gdzie znajdziecie relację z interaktywnych zajęć chemicznych.

7

Zapraszamy do galerii zdjęć

 

Materiał nadesłała: Monika Sikorska

Wizyta klasy VI a w RescueLAB Stargard

Dnia 12.02.2019r. klasa VI a pod opieką nauczycieli p. Bogdana Życha oraz p. Moniki Szyszki udała się do RescueLAB Stargard – nowoczesnego centrum edukacyjno-szkoleniowego, mieszczącego się w Szkole Podstawowej nr 10. RescueLAB Stargard, to największy projekt stargardzkiego WOPR, który uczy pierwszej pomocy oraz zasad bezpieczeństwa nad wodą.
Uczniowie pod profesjonalnym okiem ratowników WOPR mogli zapoznać się z pojęciami i zasadami udzielania pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej: zarówno takiej, która utraciła przytomność ale oddycha, jak i osobie, która nie oddycha. Ratownicy WOPR wyjaśnili również, do czego służy defibrylator AED i zademonstrowali, jak go prawidłowo używać. Dzieci mogły również dowiedzieć się, w jaki sposób układa się osobę nieprzytomną ale oddychającą w pozycji bocznej bezpiecznej i jak zadbać o jej komfort termiczny. Każdy z uczniów miał możliwość przećwiczenia indywidualnie lub grupowo zademonstrowanych przez ratowników procedur. Fantomy wyposażone w odpowiednie czujniki, skorelowane z odpowiednim oprogramowaniem, pokazywały uczniom na bieżąco efekty ich ćwiczeń podczas wykonywania RKO.
Dzieci mogły również przećwiczyć używanie defibrylatora AED podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
Prawdziwą frajdą na koniec zajęć okazały się wyścigi karetek – podczas wykonywania przez uczniów RKO, mogli oni obserwować na ekranie skuteczność swoich działań. Wyścig wygrywała ta karetka, której fantom był najlepiej reanimowany.
Podczas zajęć, wszyscy świetnie się bawili, a poprzez zabawę poznali i nauczyli się wiele ciekawych i przydatnych procedur związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.
Klasa VI a jest pierwszą klasą, która uczestniczyła w I turze szkoleń klas szóstych w opisanym projekcie. Realizację projektu na terenie szkoły nadzoruje p. Bogdan Żych.

Dziękujemy ratownikom WOPR centrum RescueLAB za wspaniale przeprowadzone zajęcia! 

 projekt rescuelab2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

MAMY PUCHAR!

25. stycznia trzy uczennice naszej szkoły – Dominika Mierzwa i Joasia Nowak (klasa VII „c”) oraz Aleksandra Słaba (klasa VIII „c”) reprezentowały nas w międzyszkolnych XII Potyczkach z Językiem Polskim. Konkurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 11 i zakończył się dla nas wspaniałym sukcesem.
Na pierwszym etapie konkursu dziewczyny zmagały się z zawiłościami polszczyzny indywidualnie, w drugim zaś konkurowały z pozostałymi szkołami zespołowo. Zadania były naprawdę trudne i wymagały ogromnej wiedzy z zakresu frazeologii, ortografii, poprawności składniowej, ortograficznej oraz interpunkcyjnej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że zarówno w konkurencji zespołowej jak i indywidualnej zajęliśmy I miejsce! Nasze uczennice wróciły z wyjątkowym trofeum – PUCHAREM dla MISTRZOWSKIEJ SZKOŁY JĘZYKA POLSKIEGO. Indywidualnie Potyczki… wygrała natomiast Dominika Mierzwa z klasy VII „c”.
Serdecznie gratulujemy dziewczętom i dziękujemy za to, że tak wspaniale reprezentowały naszą szkołę! Życzymy kolejnych sukcesów!

materiał nadesłała p. Joanna Bochenek

konk j polskiego2019z1

konk j polskiego2019z2

konk j polskiego2019z3

 

 

Bal Karnawałowy

25 stycznia 2019r. w naszej szkole odbyły się bale karnawałowe dla uczniów klas I-III oraz IV-VI. Tematem przewodnim tegorocznego balu był kosmos. Uczniowie wraz wychowawcami bawili się w sali gimnastycznej. Impreza była prowadzona prze p. Krzysztofa Kempińskiego oraz p. Katarzynę Przybylską. Piękne dekoracje sali wykonali: p. Mirosława Babicka-Mrzygłód, p. Iwona Harasimowicz, p. Iwona Łopacińska oraz p. Krzysztof Kempiński wraz z uczniami. Tańce przeplatały się z licznymi konkursami.
Uczniowie klas VII-VIII oraz gimnazjum spędzili czas ze swoimi wychowawcami według zaplanowanego wcześniej harmonogramu. Wszyscy uczniowie mogli się również posilić słodkim poczęstunkiem zakupionym ze środków Rady Rodziców.


Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzymy udanych i bezpiecznych ferii zimowych!

bal karnawalowy2019

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii

Dnia 25.01.2019r. w godzinach: 08.30-12.30 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie odbędą się:

Bale Karnawałowe dla klas I-III oraz IV-VI

Zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO”, informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia w/w imprezy.
Ponadto informujemy, że w trakcie imprezy będą robione zdjęcia z wizerunkiem uczestników, które następnie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy Imprez Karnawałowych.

Dzień Postaci z Bajki

„Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje się smak przyszłego czytelnika”
Jan Brzechwa

Wprawdzie Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki jest obchodzony na całym świecie 5 listopada, w dniu urodzin Walta Disneya największego twórcy filmowych bajek to jednak my spotkaliśmy się z dziećmi naszej szkoły nieco później czyli w dniach 14-21.01.2019.
Na lekcjach czytelniczych przypominaliśmy bajki, które są nieodzownym elementem każdego dzieciństwa.
W bibliotece najmłodsi czytelnicy uczestniczyli w zajęciach pt. "Starych bajek czar".
Dzieci wysłuchały fragmentów znanych bajek, rozwiązywały krzyżówki, odgadywały tytuły bajek wyciągając z worka rekwizyty.
Zapoznały się z historią Walta Disneya i bohaterami jego kreskówek. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali „Medal znawcy bajek”.

dzien postaci z bajki2019 zd1

dzien postaci z bajki2019 zd2