baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Rekrutacja2022 2023

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO  I  KLAS PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.

2.Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w oparciu o kryteria określone przez Radę Miejską w Stargardzie jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3.Postepowanie rekrutacyjne odbywa sie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w terminach określonych w załącznikach nr 5 i 6 zarzadzenia  Nr 29/2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 26 stycznia 2022r.

4. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna.

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

10

dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły  zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

prawomocny  wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

5. Komisja ustala wyniki i sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

6.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych(nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata  do szkoły) i kandydatów niezakwalifikowanych oraz  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.

7.Powyżej wymienione listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,  najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, dzień podania do publicznej wiadomości oraz opatrzone są podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i listę umieszcza się w widocznym miejscu   w siedzibie danej szkoły.

8.Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych.

9.Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez   rodzica kandydata wniosku.

10.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11.Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w  terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły, służy skarga do sądu administracyjnego. 

12.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  przeprowadza się postępowanie  uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 6 zarządzenia Nr 29 /2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 26 stycznia 2022r.

Dokumenty do pobrania:

  1. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO I KLAS PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023. Kliknij i pobierz- plik PDF

  2. Wniosek o przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie. Dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły Kliknij i pobierz- plik PDF      Kliknij i pobierz- plik DOCX

  3. Oświadczenie o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka /babci, dziadka/ Kliknij i pobierz- plik PDF      Kliknij i pobierz- plik DOCX

  4. Oświadczenie dotyczące zamieszkania w Stargardzie. Kliknij i pobierz- plik PDF     Kliknij i pobierz- plik DOCX

  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka  Kliknij i pobierz- plik PDF     Kliknij i pobierz- plik DOCX

  6. OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie

    Kliknij i pobierz- plik PDF    Kliknij i pobierz- plik DOCXWszystkie dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.