Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

ZAPISY DO ZERÓWEK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Informacja dotycząca przyjmowania wniosków kandydatów do zerówek na rok szkolny 2020/2021

Druki wniosku o przyjęcie do  zerówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy pobierać ze strony przedszkola https://przedszkole5.edupage.org/, lewe menu-  zakładka „Zerówki -Rekrutacja”  

Wypełnione wnioski,  podpisane przez dwoje Rodziców możemy:

- zeskanować i przesłać pocztą e-mailową na adres przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ze wszystkimi  załącznikami (potwierdzeniem odbioru wniosku będzie e-mail zwrotny z przedszkola). W tytule proszę wpisać słowo wniosek.

lub

- przynieść do przedszkola i umieścić w przygotowanej skrzynce, znajdującej się przed wejściem głównym.

Termin składania wniosków  4 maj - 18 maj 2020 r.

 Godziny przyjęć wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-12:30.

Wnioski wysyłane w innym niż ustalony termin nie będą przyjmowane i rozpatrywane. 

Terminy: 04.05-18.05 składanie wniosku

04.06.2020 - podanie do publicznej wiadomości

08.06.-11.06.- potwierdzenie woli przez rodzica

16.06.2020- lista ostateczna

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie dzieci których podania zostały złożone do naszej szkoły są  na liście uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.

Lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego  NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM dziecka do placówki

Dnia 24 kwietnia 2020r- zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  W związku z zamknięciem wszystkich placówek oświatowych do dnia 25 marca informujemy, że dokumenty związane z przyjęciem dziecka do szkoły na rok szkolny 2020/2021 można przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Planowany na 18 marca "Dzień otwarty szkoły" zostaje przełożony na inny termin.

Grafika 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO  I KLAS PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH   NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie.
 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 1. Postepowanie rekrutacyjne odbywa sie na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria, o których mowa w ust. 5 w terminach określonych w załącznikach nr  5 i 6  zarzadzenia  Nr  25/2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 22  stycznia 2020r.
 1. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 1. W przypadu większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w danej szkole podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym  pod uwagę brane są  łącznie kryteria określone  przez Radę Miejską w Stargardzie:

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

10

dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły  zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki

8

oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

prawomocny  wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

 1. Komisja ustala wyniki i sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych(nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły) i kandydatów niezakwalifikowanych oraz  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.
 1. Wyżej wymienione listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,  najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, dzień podania do publicznej wiadomości oraz opatrzone są podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i listę umieszcza się w widocznym miejscu   w siedzibie danej szkoły.                                 
 1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych.
 1. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym sporządza się w terminie 5 dni od dnia złożenia przez rodzica kandydata wniosku.
 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w  terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły, służy skarga do sądu administracyjnego. 
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  przeprowadza się postępowanie  uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 6  zarządzenia Nr  25 /2020 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 22  stycznia 2020r.

  Formularze wniosków do pobrania: