baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

Idea integracji

Funkcjonowanie klas integracyjnych

w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

        Z inicjatywy rodziców dzieci z niepełnosprawnościami w 1992 roku w naszej szkole powstała pierwsza w regionie klasa integracyjna. Jesteśmy placówką, która otrzymała z rąk Rzecznika Praw Dziecka tytuł Lidera Integracji.

        Istniejemy po to, aby kształtować u uczniów wrażliwość na potrzeby innych ludzi i poczucie świadomości istnienia obok drugiego człowieka. A robimy to właśnie poprzez naukę w jednej klasie dzieci zdrowych wraz z uczniami z niepełnosprawnościami.

Nasze cele:

 • umożliwienie dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwoju na miarę ich możliwości,
 • odkrywanie i rozwijanie talentów  i pasji każdego naszego ucznia,
 • nauka dzielenia się tym, co w nas najlepsze,
 • przygotowanie naszych uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • rozwijanie w naszych uczniach poczucia patriotyzmu lokalnego i narodowego .

Szkoła stwarza takie warunki i atmosferę nauki, aby zarówno dzieci zdrowe, dzieci z  niepełnosprawnościami, jak i wybitnie zdolne znalazły tu dla siebie miejsce.

Placówka stara się kształtować i rozwijać indywidualne zdolności i zainteresowania uczniów. Poświęca szczególnie dużo uwagi uczniom borykającym się z różnymi trudnościami oraz  uczniom szczególnie uzdolnionym.

Głównym założeniem integracji jest pełne uczestnictwo wszystkich dzieci w procesie uczenia się i uspołeczniania. Typowa klasa integracyjna liczy 20 uczniów, w tym 3 – 5 z niepełnosprawnościami. W klasach integracyjnych uczą się dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności: z niepełnosprawnościami intelektualnymi, niedowidzące i niewidome, niedosłyszące, z zespołem Downa, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Aspergera, autyzmem, z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowej, chorobami przewlekłymi, ale także dzieci szczególnie uzdolnione.

Szkoła w chwili obecnej otacza opieką ponad 100 uczniów z niepełnosprawnościami. Pracują z nimi nauczyciele specjaliści m.in.: pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, socjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, terapeuci prowadzący zajęcia rewalidacyjne, terapeuci pedagogiczni.

Nabór do klas integracyjnych w naszej szkole odbywa się na zasadzie dobrowolnego akcesu rodziców. W sytuacji, gdy  liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc w klasie, przed podjęciem decyzji spotykamy się z dziećmi i ich rodzicami. W przypadku uczniów z niepełnosprawnościami potrzebne jest orzeczenie odpowiedniej poradni.

Celem kształcenia integracyjnego jest zabezpieczenie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka poprzez:

 • pełną indywidualizację procesu kształcenia,
 • stałą diagnozę możliwości i potrzeb każdego ucznia dla zabezpieczenia optymalnych warunków rozwoju,
 • zmodyfikowanie programów nauczania,
 • dostosowanie form, metod i organizacji pracy do indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów,
 • zróżnicowanie form pracy i stosowanie aktywnych metod nauczania,
 • przygotowanie uczniów do pełnienia określonych ról w społeczeństwie,
 • tworzenie środowiska wychowawczego - optymalnego dla rozwoju wszechstronnej osobowości każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości psychofizycznych,
 • tworzenie środowiska przyjaznego, polegającego na wzajemnym wspieraniu się uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • W klasie integracyjnej pracuje dwóch nauczycieli jednocześnie, tworząc stały współdziałający ze sobą zespół.    

W klasach I – III są to nauczyciel nauczania zintegrowanego oraz pedagog specjalny jako nauczyciel wspierający, w klasach IV – VIII - nauczyciel przedmiotu oraz pedagog specjalny – jako nauczyciel wspierający.

Współpraca dwóch nauczycieli daje różnorodne możliwości wymiany doświadczeń, wzajemnych konsultacji i uzupełniania pedagogicznych kompetencji. Nauczyciele w jednakowym stopniu odpowiadają za realizację ramowych treści programowych, wyniki nauczania, sprawy wychowawcze, sposób oceniania uczniów oraz współpracę z rodzicami. Tworzą poprawne relacje interpersonalne oparte na życzliwości i zaufaniu  oraz warunki umożliwiające uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości.

 

baner 4 bariery