baner 11 sztuka bycia razem
baner 2 społecznośc lokalna
baner 5 wszechstronny rozwój zdrowie
baner 4 bariery
baner 1
baner 6 integracja
baner 3 wolontariat
baner 6 wolontariat
baner 8 mistrzowie kodowania
baner 9 mistrzowie kodowanie
baner 10 patriotyzm
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A A A

zapisy bez zrywek1

REGULAMIN  REKRUTACJI  DZIECI  DO KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

I. Zasady rekrutacji do klas pierwszych

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie – (zgłoszenie -załącznik nr 1)
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami – (wniosek - załącznik nr 2)
 3. Postepowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców(prawnych opiekunów) w oparciu         o kryteria, o których mowa w ust. 5 w terminach określonych w załącznikach nr  5 i 6  zarządzenia  Nr  21/2023 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 25  stycznia 2023r.
 4. Postępowanie rekrutacyjne  i uzupełniające przeprowadza komisja rekrutacyjna. 
 5. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba miejsc w danej szkole podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym  pod uwagę brane są  łącznie kryteria określone  przez Radę Miejską w Stargardzie:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.


Rodzice mieszkają w Stargardzie

20

Oświadczenie rodziców

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

10

Dokumentacja szkolna

3.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia

10

Dokumentacja szkolna

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują  krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki

8

Oświadczenie rodziców

5.

Miejsce pracy jednego z rodziców ucznia znajduje się w obwodzie szkoły

6

Zaświadczenie z zakładu pracy

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

5

Prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu i oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka lub niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z rodzicem

 

 1. Komisja ustala wyniki i sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych(nie jest jednoznaczne z przyjęciem kandydata  do szkoły) i kandydatów niezakwalifikowanych oraz  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły.
 1. Wyżej wymienione listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej,  najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, dzień podania do publicznej wiadomości oraz opatrzone są podpisem przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej i listę umieszcza się w widocznym miejscu   w siedzibie danej szkoły.
 1. Rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i  nieprzyjętych.
 1. Uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym sporządza się w terminie 3 dni od dnia złożenia przez rodzica kandydata wniosku.
 1. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 1. Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,  w  terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły, służy skarga do sądu administracyjnego. 
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego  szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami  przeprowadza się postępowanie  uzupełniające zgodnie z terminami określonymi w załączniku nr 5 zarządzenia Nr 21 /2023 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 25 stycznia 2023r.

Wzory dokumentów niezbędnych do zapisania dziecka do klasy pierwszej - do pobrania w  danej szkole,  bądź ze strony szkoły www.sp2stargard.pl 

 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej zamieszkałego w obwodzie szkoły (załącznik nr 1).
 2. Wniosek dziecka do klasy 1 zamieszkałego poza obwodem szkoły (załącznik nr 2). 
 3. Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu w Stargardzie (załącznik nr 3).
 4. Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły krewnych dziecka -babci/dziadka (załącznik nr 4). (dla dzieci spoza rejonu szkoły)
 5. Potwierdzenie woli przyjęcia – załącznik nr 5
 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024:

 

      Termin                                             

Rodzaj czynności

Od 23 marca 2023r. do 27 marca 2023r.                                                                                                                     

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

Od 28  marca 2023r. do 13 kwietnia 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo oświatowe 

14 kwietnia 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 17 kwietnia 2023r. do 18 kwietnia2023r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

19 kwietnia 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 1. Terminy w postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny 2023/2024:

Termin

Rodzaj czynności

                                                                      Od 08  maja 2023r. do 10 maja 2023r.                                                                                                                   

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

Od 11 maja 2023r. do 26 maja 2023r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.157 ustawy Prawo oświatowe 

29 maja 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 30 maja 2023r. do 31 maja 2023r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

01 czerwca 2023r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętychDokumenty do pobrania:

 1. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 Kliknij i ponierz plik PDFSZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 Kliknij i ponierz plik PDF
 2. WNIOSEK PRZYJĘCIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STARGARDZIE - dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły. Kliknij i pobierz plik docx

 3. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STARGARDZIE – OBWÓD SZKOŁY. Kliknij i pobierz plik docx

 4. OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania rodziców dziecka 

 5. OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania w obwodzie szkoły krewnych dziecka /babci, dziadka/

 6. OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA do Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie

 7. PROCEDURY DODATKOWE- UCZNIOWIE Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

Wszystkie dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.